Leerlingvolgsysteem


CITO leerlingvolgsysteem
De Kennedyschool maakt gebruik van het CITO-leerlingvolgsysteem. CITO staat voor Centraal Instituut Voor ToetsOntwikkeling. Zij ontwikkelen toetsen voor diverse vakgebieden en niveaus. Deze toetsen zijn niet-methoden-gebonden toetsen. Dit betekent dat alle kinderen hiermee getoetst kunnen worden, ongeacht de reken- of taalboeken waaruit gewerkt wordt.

Deze toetsen gebruiken we om een goed beeld te krijgen van datgene wat de leerlingen al kunnen en kennen. Daarnaast geven de toetsen inzicht in de onderdelen die een leerling of een groep nog niet beheerst. De leerkracht kan zijn/haar lesprogramma hierop afstemmen. Ook voor individuele leerlingen kan de toetsuitslag leiden tot een handelingsplan.

In alle groepen worden een aantal toetsen afgenomen. Dit gebeurt volgens een vast schema. Halverwege (januari-februari) en aan het einde (mei-juni) van een schooljaar worden de meeste toetsen afgenomen.

De uitslagen van de Cito-toetsen worden op de 10-minutengesprekken meegedeeld aan ouders.
De uitslagen worden gegeven in de vorm van Romeinse cijfers: I t/m V. I is hierbij het hoogste, V het laagste. Deze normering is landelijk vastgesteld. Een leerling die I scoort, hoort bij de 20 % leerlingen die de toets, landelijk, het beste maken. Een leerling die V scoort, hoort bij de 20 % leerlingen die de toets het minst goed maken. In het schema kunt u dit zien.

Mocht u vragen hebben over het leerlingvolgsysteem, dan kunt u hiermee terecht bij de interne begeleider.
Als u vragen heeft over de toetsuitslagen van uw kind, kunt u deze stellen aan de groepsleerkracht.

CITO eindtoets
De CITO eindtoets wordt afgenomen in april. Dit is een verplichte toets. De kinderen van groep 8 maken deze toets. Deze toets bepaalt mede naar welke vorm van voortgezet onderwijs het kind kan gaan. 

Drempelonderzoek
Kinderen die moeite hebben met leren en waarschijnlijk naar LWOO (leerwegondersteunend onderwijs) of naar praktijkonderwijs gaan, doen niet mee met de CITO-eindtoets. Zij maken het drempelonderzoek. Het drempelonderzoek wordt meestal in november afgenomen.
Deze leerlingen hebben meer zorg nodig in het voortgezet onderwijs.
Drempelonderzoek 678 bestaat uit vijf onderdelen op het gebied van technisch lezen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen.

Als na de toets blijkt dat er meer zorg nodig is, neemt het voortgezet onderwijs extra toetsen af en vraagt daarna extra gelden aan om uw kind meer zorg te kunnen bieden.

Met behulp van een plaatsbepalingsformulier worden de individuele scores van leerlingen vergeleken met scores van havo/vwo-leerlingen, praktijkschool-leerlingen en leerlingen in de vmbo-leerwegen; gemengd-theoretisch, basis- en kaderberoepsgericht, wel of niet met leerwegondersteuning.

Voor meer informatie over het drempelonderzoek klikt u hier.

CITO AVI leestoetsen
Er zijn twaalf  AVI-niveaus, die over het algemeen gekoppeld zijn aan leerjaren.

AVI-M3 geeft bijvoorbeeld het leesniveau aan van de gemiddelde leerling halverwege groep 3 (de M staat voor Medio) en AVI-E3 het leesniveau van de gemiddelde leerling eind groep 3 (E staat voor Eind). AVI-E7 is dan het gemiddelde leesniveau eind groep 7.

Er zijn twee niveaus met een afwijkende aanduiding: AVI-Start, dat vooraf gaat aan AVI-M3, is voor de beginnende lezers. AVI-Plus, dat volgt op AVI-E7, geeft aan dat het leesniveau van de leerling boven het gemiddelde niveau van leerlingen aan het einde van groep 7 ligt. Uitgevers zullen voortaan ook deze aanduiding (de twaalf nieuwe niveaus) hanteren op hun boeken. Leerlingen kunnen dus ook in de nieuwe AVI-procedure boeken kiezen die op hun leesniveau zijn afgestemd.

Ook in de meeste (openbare) bibliotheken en boekhandels worden de boeken ingedeeld naar de nieuwe AVI-niveaus. Waar dit nog niet gebeurd is, kunnen medewerkers u helpen met het selecteren van boeken die nog zijn voorzien van een oud AVI-niveau, maar wel aansluiten bij het nieuwe AVI-niveau van uw kind. Zo kunt u altijd een passend boek vinden. Ook kunt u gebruik maken van de onderstaande tabel.

Boekaanduiding Boekaanduiding

AVI OUD: AVI NIEUW:
___________________________________

1 Start - M3

2 M3 - E3

3 E3 - M4

4 M4 - E4

5 M4 - E4 - M5

6 E4 - M5 - E5

7 E5 - M6

8 E5 - M6 - E6 - M7

9 M6 - E6 - M7

> 9 M7 - E7 - Plus

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwe normering nog vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind of bij de intern begeleider.