Zorg voor uw kind


Zorg in de eigen groep

Op de Kennedyschool bieden de leerkrachten de grootst mogelijke zorg aan uw kind. We hebben er bewust voor gekozen om extra aandacht of extra instructie in de eigen groep te organiseren. Deze zorg wordt gegeven door de eigen leerkracht. Voor de kinderen is dit veilig en vertrouwd. Ieder kind krijgt de zorg die het nodig heeft. Soms vormen het gedrag, de prestaties in de klas of de uitslag van een toets aanleiding om extra maatregelen te nemen. Dit kan, afhankelijk van de aard en de ernst van de problemen op verschillend niveau:

Klassenniveau
De leerkracht meldt de leerling aan bij de interne begeleider. Deze bekijkt de gegevens en neemt soms enkele diagnostische toetsen af. Aan de hand van deze gegevens wordt in overleg met de groepsleerkracht gezocht naar oplossingen. Vaak krijgt het kind voor korte of langere tijd een extra steuntje in de rug.

Schoolniveau
Mocht na enige tijd blijken dat de extra hulp geen verbetering(en) oplevert, dan worden deze leerlingen, met toestemming van de ouders, besproken in de leerlingbespreking van het OT-team. (ondersteuningsteam). Behalve de groepsleerkracht en de interne begeleider zijn ook de overige leerkrachten en de orthopedagoog van de Schoolbegeleidingsdienst hierbij aanwezig.
Soms ook, indien nodig, externe personen/instanties o.a.: ouder/kind coach, schoolarts en logopediste.

Besproken wordt hoe er verder gewerkt gaat worden, bijv. nader onderzoek welke middelen/werkwijzen worden toegepast, wel of geen extra hulp en hoe vaak en door wie enz. Op de volgende leerlingbespreking wordt de aanpak geëvalueerd en eventueel bijgesteld. In sommige gevallen wordt er gekeken of zittenblijven een oplossing kan zijn. Dit gebeurt op de Kennedyschool vrijwel alleen in de onderbouw. Soms ontkomen we er niet aan om nog verdergaande stappen te nemen. Het gaat er om dan een beter toegeruste opvang te vinden, bijv. ambulante begeleiding of op een andere of een speciale (basis)school. Daar zijn vaste procedures voor. Natuurlijk wordt u bij iedere stap die genomen wordt, betrokken. Die afspraken zijn gemaakt in ons samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS).

yvonne 

Yvonne Keppel             Yvonne v/d Heuvel           Gerda Huijser
interne begeleider        interne begeleider            interne begeleider
gr. 1 en 2                    gr. 3 t/m 8 Crabbehof       gr. 3 t/m 8 Wielwijk
op alle locaties                                   
3 t/m 8 Sterrenburg