albumsMedezeggenschapsraad


DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD


Wat?
Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Bijvoorbeeld over de keuze van een rekenmethode, de begeleiding van zwakke kinderen of de klassenindeling. Maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel, zoals verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school. Iedere school heeft een directie, die belast is met de dagelijkse leiding van de school. De directie neemt de beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg, luisterend naar de argumenten die de medezeggenschapsraad (MR) naar voren brengt. Deze argumenten wegen zwaar mee in het uiteindelijke besluit. Door actief te zijn voor de MR kunt u invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.

Voor zaken die alle openbare basisscholen in Dordrecht aangaan praten twee van onze MR-leden (een ouder en een leerkracht) mee in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Een school heeft ook een schoolbestuur; de stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD). Het OPOD luistert ook naar de adviezen van de GMR en heeft daarnaast in enkele gevallen zelfs de instemming van de GMR nodig.

De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Daarmee komen we op de twee soorten rechten die de MR heeft: adviesrecht en instemmingsrecht.
Adviesrecht wil zeggen, dat de directie serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft.
Dit ligt anders voor beslissingen waarop de MR instemmingsrecht heeft. De directie kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. 


Adviesrecht
Adviesrecht heeft de MR onder andere over:
regeling van het vakantierooster;
verandering van de lestijden;
beleid betreffende aanstelling of ontslag van de schoolleiding;
verbouwingen. 
  
 
Instemmingsrecht
Instemmingsrecht heeft de MR onder andere over:
verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
vaststelling of wijziging van het leerplan van de school (soort toetsen, leerstof, aantal lesuren per week, ... );
vaststelling of wijziging van het beleid over de ondersteunende werkzaamheden van ouder;
vaststelling of wijziging van het schoolreglement;
veiligheid, gezondheid en welzijn.


Wie?

In de MR zitten 5 teamleden en 5 ouders. Deze verdeling is wettelijk bepaald. De hoeveelheid MR-leden is gerelateerd aan de grootte van de school. Op verzoek van de MR is op elke vergadering de directie ook aanwezig. Die heeft geen ‘stemrecht' maar geeft informatie en advies. De huidige samenstelling van de MR.

Namens het team: Joke van Liempd, Chandra van Steenis, Jolande Tepas en Johan Pollemans.
Namens de ouders:


Wanneer?
De MR vergadert doorgaans een aantal maal per jaar. De vergaderdata voor dit schooljaar staan vermeld in het MR-vergaderrooster.
waarmee?

Op grond van de Wet op de Medezeggenschap in het Onderwijs (WMO) zijn het MR-reglement en het GMR-reglement samengesteld.
Hierin staan de genoemde bevoegdheden, de rechten en de plichten van de MR beschreven. De verdere, schoolspecifieke praktische uitwerking (waaronder samenstelling, taakverdeling en vergaderrooster) is vormgegeven in het MR-huishoudelijk reglement. Zowel het MR-, het GMR-, als het huishoudelijk reglement liggen ter inzage op school.
Meer weten?

Voor vragen kunt U terecht bij MR-leden. Meer algemene informatie over medezeggenschap in het onderwijs is te vinden op de websites van de Algemene Onderwijsbond (Aob) en de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO):


http://www.aob.nl/
http://www.voo.nl/